Σας γνωρίσουμε ότι το σχολείο μας διατηρεί τράπεζα αίματος στο νοσοκομείο "ΕΛΠΙΣ" που μπορούν να κάνουν χρήση ΕΝΕΡΓΟΙ μαθητές και γονείς καθώς και το προσωπικό του σχολείου μας.